Wi-Fi | Wireless | Internet

 
 

Wi-Fi | Wireless | Internet

ต่างกัน หรือ เหมือนกันอย่างไร?

  

 

 

Wi-Fi หรือ Wireless

 คือเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN : WLAN)

 

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ดิจิทัลทีวี   ให้สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน Access point โดยการติดต่อสื่อสารนี้จะเป็นการเชื่อมต่อโดยปราศจากการใช้สายสัญญาณ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณและติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น ซึ่งแตกต่างจากระบบ LAN ที่จะต้องใช้สาย LAN เป็นตัวเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายนั่นเอง และ ปัจจุบันนิยมใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 


 


 
 
สรุปเกี่ยวกับ Wi-Fi | Wireless | Internet

 • เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN : WLAN)
 • เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้
 • เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ดิจิทัลทีวี
 • สื่อสารกันได้ผ่าน Access point
 • ใช้คลื่นวิทยุส่งข้อมูลระหว่างกัน ผ่านอากาศ
 • ไม่ต้องเดินสายสัญญาณและติดตั้งใช้งานได้ง่าย
 • นิยมใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • ช่วยให้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลก
 • ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol)
 • สื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด โซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ใช้ข้อตกลงในการติดต่อที่เรียกว่า TCP/IP
 • ซึ่งค่า “ไอพี-แอดเดรส” (IP-Address) ในการระบุชื่อเครื่องจะไม่มีเบอร์ที่ซ้ำกันได้Visitors: 39,628